CAM BALKON S?STEMLER?

Cam Balkon Sistemleri Evinizde Estetik ve Fonksiyonel Bir Balkon Yaratman?n En Moderin Yoludur. Cam Balkon Balkonunuzun Tozdan Kirden Yagmurdan Kardan ve En Önemliside Seslerin Minumuna ?ndirilmesini Saglamak Amaçl? Üretilmi?tir. ?imdi Cam Balkon Yapt?rmaya Karar verdiyseniz Bize Ula?man?z Yeterli Olacakt?r.

Telefon: 0 322 239 06 05
Belgegeer: 0 322 239 89 69
Cep Telefonu Numaras?: 0 532 693 01 12

t1

H?zl? Servis

ALBEMA olu?abilecek sorunlarda en k?sa sürede yan?n?zda.

Ayd?nl?k ve Ferah

Katlan?r CamBalkon size ayd?nl?k ve ferah bir ortam sa?lar.

t1

Güvenlik

Can Balkon güvenli ve kullan??l?d?r.Sizi üzmez.

Dikkat Edilecekler!

Firma Hakk?nda: Sistemi sat?n ald???n?z firma üreticimi ? Tali bayimi ? Arac?m? ?çok önemli ya?ayaca??n?z problemde muhttap bulmak için bu çok önemli.

  • Unutmayal?m Plastik do?ramac?lar, demir do?ramac?lar, küpe?teciler, dekorasyoncular, PVC do?ramac?lar, Penciler CAMBALKON cu de?ildir. CAMBALKON kendi ba??na ayr? ve hassas bir i?tir.

  • Tekerlekler: Sistemin en önemli mekanizmas? olan Tekerleklerin Demir mi? Plastikmi? Paslanmaz Çelikmi? yoksa Paslanmaz çeli?i plastik giydirilmi? mi? Unutmayla?m Tornada i?lenmi? bir demir tekerlek gövdesi ucuz rulmanlarla birle?ir 1-2 y?l ya?mur, çamur gördü mü oksitlenir paslan?r. Buda tekerleklerin Asla yürümemesine yol açar Lütfen fiyat ara?t?rma yaparken Tekerlek kalitesini de sormay? unutmayal?m.

  • ?effaf fitiller: Çift tarafl?m? ? Tek tarafl?m? ? sarar?m? ? sararmazm?? sararmazsa kaç y?l Garantisi var... bu yal?t?m fitillerinide soral?m d?? görünü? ve yal?t?m aç?s?ndan önemli...

  • K?l Fitiller:  Genelde Sistemin Baza( camlar?n alt?nda ) olurlar buda camlar birle?ince kapaklar aras?nda bo?luk olu?turur ve oradan hava, ya?mur, çamur girmesine yol açar. K?l Fitllerin kasadam?? Bazadam? ? oldu?unu soral?m ve K?l Fitllerin S?k ve Dik markal? fitil olup olmad???n? soral?m? 1 y?l sonra dökülmü? bir k?l fitil sisteminizin yal?t?m?n? %30 dü?ürücektir.

  • Profiller: Kaç mm. et kal?nl???nda. ve pres malzemenin 1. s?n?f Alüminyumdan çekilmi? olmas?na dikkat etmek gerekir kötü bir hammadeden çekilmi? ( hurdalardan) Alüminyum profiller dayan?kl?l??? ve boya tutu?u zay?ft?r Sistem ömrünü önemli derecede etkiler..

  • Montaj Slikonlar?: Montajda Slikonmu ? Çeko mastikmi kullan?l?yor buda çok önemli... 1 tüp silikonun 4 tüp çeko mastik sat?n ald???n? unutmayla?m. maliyeti dü?ürmek için gözle görünmeyen ?eylerdir bunlar ama cambalkon sistemini sat?n ald?kdan sonra her slikon çekmek zorunda kalmay?n?z...

  • Kilitler: Sisteme özel Kilitler olup olmad???n?da soral?m. Derme çatma piyasadan sat?n al?n?p emanet gibi sisteme vidalanan kilitlerden uzak dural?m.