CAM BALKON S?STEMLER?

Cam Balkon Sistemleri Evinizde Estetik ve Fonksiyonel Bir Balkon Yaratman?n En Moderin Yoludur. Cam Balkon Balkonunuzun Tozdan Kirden Yagmurdan Kardan ve En Önemliside Seslerin Minumuna ?ndirilmesini Saglamak Amaçl? Üretilmi?tir. ?imdi Cam Balkon Yapt?rmaya Karar verdiyseniz Bize Ula?man?z Yeterli Olacakt?r.

Telefon: 0 322 239 06 05
Belgegeer: 0 322 239 89 69
Cep Telefonu Numaras?: 0 532 693 01 12

t1

H?zl? Servis

ALBEMA olu?abilecek sorunlarda en k?sa sürede yan?n?zda.

Ayd?nl?k ve Ferah

Katlan?r CamBalkon size ayd?nl?k ve ferah bir ortam sa?lar.

t1

Güvenlik

Can Balkon güvenli ve kullan??l?d?r.Sizi üzmez.

Avantajlar?

 • Panoramik görünüm keyfi sunuyor.

 • Binan?n yap?s?nda de?i?ikli?e neden olmuyor.

 • Balkonunuzdan y?l boyunca dört mevsim faydalan?lmas?n? sa?l?yor.

 • Camlar sa?a sola veya her iki yönde toparlanarak aç?labiliyor

 • Mimari etkileyicilik yarat?yor.

 • Temizli?i, bak?m? kolay ve pratik.

 • Darbelere dayan?kl? temperli cam kullan?ld??? için h?rs?zl?k olaylar?na kar?? da koruyor.

 • Ola?and??? etkilerle cam?n k?r?lmas? durumunda ise, küçük parçalara ayr?larak çevreye zarar vermiyor.

 • Ya?mur, kar ve rüzgar gibi d?? etkenlerden koruyor.

 • Çocuklar?n?z?n güvenli?ini sa?l?yor.

 • Evinizde yeni kullan?m alanlar? yarat?yor.

 • Manzara ve görüntüde kay?p olu?turmuyor.