CAM BALKON S?STEMLER?

Cam Balkon Sistemleri Evinizde Estetik ve Fonksiyonel Bir Balkon Yaratman?n En Moderin Yoludur. Cam Balkon Balkonunuzun Tozdan Kirden Yagmurdan Kardan ve En Önemliside Seslerin Minumuna ?ndirilmesini Saglamak Amaçl? Üretilmi?tir. ?imdi Cam Balkon Yapt?rmaya Karar verdiyseniz Bize Ula?man?z Yeterli Olacakt?r.

Telefon: 0 322 239 06 05
Belgege蔒r: 0 322 239 89 69
Cep Telefonu Numaras?: 0 532 693 01 12

Anasayfa Olmas? Gerekenler

Olmas? Gerekenler

A?A?IDA BEL?RT?LEN S?STEM 焂ELL?KLER?N? MUTLAKA ?STEY?N?Z
 • Paslanmazl?k:Balkonlar her trl olumsuz iklime a?k mek滱lard?r. Bu nedenle sistemin tm aksam?n?n d?? etkilere dayan?ml? olmas? gerekir. Cam Balkon sistemlerinin ana unsuru olan ta??y?c? 蔒lik teker rulman ve aksam par蓷lar?n?n mutlaka paslanmaz 蔒lik malzeme ile retilmesi gerekmektedir. Aksi halde bir sre sonra a?lmayan, kapanmayan camlara sahip olacaklard?r.

 • Sistemin Dzgn ve Sorunsuz ドl??mas? ?蓾n Montaj Zemininin Kesinlikle Mermer Olmas? Gerekiyor.

 • Cam Balkon Sisteminde 8 mm Kal?nl?kta Cam Kenarlar? Rodal?, temperli ?i?e cam 鈜n Kullan?mal?.

 • Cam Balkon Sisteminin En 琄emli Malzemesi Ta?iy?c? Tekerlerdir, Sistem Altan sten Ta?imal? Olmal?d?r.

 • Yal?t?m ?蓾n Alt ve 鈤t Kasa Kanat Aralar?nda 8 Adet K?l Fitil Kullan?mal?d?r.

 • Cam Aras? 2 Adet Silikon Esasl? UV ??inlar?na Dayan?kl? (h) Fitiller Uygulanmal?.

 • Alminyum Kasa Kanat Kal?nl?klar? Standarlara Uygun Minumun 3 mm Olmal?d?r.

 • Kanatlar Camlara ?thal Wrth Primer ve Wrth Power Yap??t?r?l?r ve Preslenmelidir.

 • Oval ve K?eli Balkonlarda Alminyum K?e Birle?tirme Elemanlar? Kullan?lmal?.

 • Sitemin Kasa ve Dikme profil Kenarlar?na Yal?t?m ve Estetik, Sa?laml?k A?s?ndan Kesinlikle Pervaz D霵lmeli.

 • Sistemde Kullan?lan Plastik Aksesuarlat UV I?inlar?na So?uk ve S?ca?a Dayan?kl? Olmal?.

 • Tavan E?rilikleri Her Yap?da Kar?ila?t?g?m?z Sorunlard?r, Bu E?rilikler Kasa ve tavan Aralar? Takozlan?p K鞿kle Doldurulup 閌eri Silikonlu Pervazla Kapat?lmal?.

 • Montaj Deneyimli Uzman Personel Taraf?ndan Uygulanmal?.

 • servis ve Garanti: Sekt顤de, piyasadan tedarik ettikleri profil, yk ta??ma kapasitesi olmayan h?z rulman ve aksesuarla g顤lm?t salt ucuzluk anlay???yla hareket eden bir蔞k firma bulunmaktad?r. Do?ald?r ki, kurumsal yap?, tasar?m ve Ar-Ge faaliyetlerinden yoksun olan bu tr firmalar, hizmet servis ve garanti konusunda tketicilere ciddi boyutlarda s?k?nt? ya?atmaktad?rlar. Verilen s驆de garantiler hi蓫ir anlam ve yapt?r?m ifade etmezler.