CAM BALKON S?STEMLER?

Cam Balkon Sistemleri Evinizde Estetik ve Fonksiyonel Bir Balkon Yaratman?n En Moderin Yoludur. Cam Balkon Balkonunuzun Tozdan Kirden Yagmurdan Kardan ve En Önemliside Seslerin Minumuna ?ndirilmesini Saglamak Amaçl? Üretilmi?tir. ?imdi Cam Balkon Yapt?rmaya Karar verdiyseniz Bize Ula?man?z Yeterli Olacakt?r.

Telefon: 0 322 239 06 05
Belgegeer: 0 322 239 89 69
Cep Telefonu Numaras?: 0 532 693 01 12

CAM BALKONDA D?KKAT ED?LMES? GEREKENLER

Balkonunuzu camla kapatmaya karar verdiniz.
K?sa bir ara?t?rma yapmay? dü?ündünüz. Cam Balkon yapt?ran tan?d?klar?n?za dan??t?n?z. Baz?lar? memnun baz?lar? de?il, baz?lar? da ilk önce memnun sonras?nda memnun de?il. Firmalardan ald???n?z bilgi ve fiyatlar da a??r? farkl?l?klar gösteriyor.Bilgi ald???n?z her firma do?al olarak "en iyi bizim sistemimiz" dediler.???
Ne yapmal??

Teknik bilgi edinmekten ba?ka yol yok. Çünkü...
 “Cam Balkon Sistemleri “ milimetrik hassasiyetle çal??mas? gereken sistemlerdir. Dolay?s?yla, hangi firma taraf?ndan ve nas?l montaj yap?laca?? önemli olmas?na ra?men, kullan?lan malzemenin kalitesi ve detaylar? daha fazla önemlidir.                                         
Son günlerde Cam Balkon sektöründe markas?z, garantisiz ve niteliksiz ürünlerin al?c?lar? yanl?? yönlendirdi?i ve sorun ya?amalar?na sebep oldu?u görülmektedir. Bu tarz firmalar yüzünden al?c?lar hem paralar?n? hem de zamanlar?n? kaybetmektedirler. Önemli olan en kaliteli Cam Balkon sistemini al?c?ya en uygun fiyatta sunmakt?r. Cam Balkon Sisteminin sadece camdan olu?mad???n? ve Cam Balkon yapt?r?rken nelere dikkat edilmesi gerekti?ini ö?renece?iz

Paslanmazl?k: Balkonlar her türlü olumsuz iklime aç?k mekânlard?r. Bu nedenle sistemin tüm aksam?n?n d?? etkilere dayan?ml? olmas? gerekir. Cam Balkon sistemlerinin ana unsuru olan ta??y?c? rulman ve aksam parçalar?n?n mutlaka paslanmaz malzeme ile üretilmesi gerekmektedir. Al?c?lar firma ile mutlaka yaz?l? sözle?me yapmal?d?r sözle?melerinde paslanmaz rulman ve paslanmaz aksam maddelerini kesinlikle kay?t alt?na almal?d?rlar. Aksi halde bir süre sonra aç?lmayan, kapanmayan camlara sahip olacaklard?r.

?zolasyon: Cam Balkon sistemlerinin ana unsurlar?ndan biri de izolasyondur. Önemli izolasyon etmenleri
a)Cam Balkon katlan?r kanatlar?n kapak birle?imlerindeki s?zd?rmazl?k.
b)Cam panellerin k?l f?rçalar?n?n yal?t?m fonksiyonu.
c)Cam cama birle?imlerdeki UV dayan?ml? ?effaf contalard?r.
d)Sa?l?kl? ya?mur suyu tahliyesi için profili üzerinde bulunmas? gereken su tahliye kanal?d?r.
Bunlarla ilgili gerekli tüm aç?klamalar talep edilmelidir.

Güvenlik ve Kolay Kullan?m: Sistemin h?rs?zl?klara ve çocuklar?n camlar? açarak olu?turacaklar? tehlikelere kar??, kilitlenebilir açma-kapama düzene?i bulunmal?d?r. Ayn? zamanda cam panellerin, sarkma ve b?rakmas?n? önleyen ray profil içine yerle?en paslanmaz mente?e pimleri ve rulman üzerinde bulunan U parças? sistemleri, önemli güvenlik ve dayan?m unsurlar?d?r.
Servis ve Garanti: Sektörde, piyasadan tedarik ettikleri profil, yük ta??ma kapasitesi olmayan h?z rulman ve aksesuarla görülmü?tü salt ucuzluk anlay???yla hareket eden birçok firma bulunmaktad?r. Do?ald?r ki, kurumsal yap?, tasar?m ve Ar-Ge faaliyetlerinden yoksun olan bu tür firmalar, hizmet servis ve garanti konusunda tüketicilere ciddi boyutlarda s?k?nt? ya?atmaktad?rlar. Verilen sözde garantiler hiçbir anlam ve yapt?r?m ifade etmezler.